Generalforsamling 27/2 2017

 

 

Til stede: rikke thougaard, troels olesen, ejgil hansen, steen petersen, daniel jensen, mette nørlem, alice olesen, jannik aagesen, jens jensen, nicki thougaard, ove madsen, søren højen, morten jensen, jørgen thougaard, daniel nielsen, allan, simon holt, camilla wilken.

1. Valg af dirigent. Steen Petersen.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Beretning fra foreningens bestyrelse med visioner for fremtiden samt        sponsorsituation.

Sidste år blev der efter et stort underskud og med udsigt til endnu et år med et ligeså stort underskud nedsat en arbejds gruppe, til at gennemgå økonomien samt komme med anbefalinger. Stort tak til Allan, Troels og Morten for konkrete forslag, og tak til alle ledere i klubben for at bakke op omkring disse.

Et blødende punkt var kontingentopkrævning, Mette og Nicki fortjener et bifald for deres indsats på dette område. Ikke blot har de i året fået langt de fleste kontingentkroner ind, men også en del af de som manglede fra forrige år har betalt.

På sponsorsiden opleves det at der blandt lokale erhvervsdrivende er en god velvilje til at støtte VIF83, der er udarbejdet en folder som kan uddeles til interesserede. Der har dog manglet kræfter til at holde overblikket i dette arbejde. Utvivlsomt vil der være penge at hente hvis sponsor- konceptet får mere opmærksomhed.

I årets løb er BK02 samarbejdet blevet indstillet og de spiller nu under VIF i stedet. Fra Ejgil lyder en opfordring til at revidere VH08 samarbejdet, især pga. den manglende kommunikation omkring økonomi/ regnskab fra HIK, i skrivende stund har han endnu ikke modtaget et svar omkring afslutning af regnskab fra HIK.

Det er bestyrelsens håb at VIF fremadrettet formår at udnytte at Valsgård skole har øget elevtallet og at der på denne baggrund bliver tilbud til alle børn om at kunne spille håndbold og fodbold i Valsgård. Vi er klar over at det er en ambition som bliver udfordret både af at finde frivillige til at træne/ hjælpe, men naturligvis også af de begrænsede hal-resourser. 

Bestyrelsen håber ligeledes at der atter kommer gang i et aktivitetsudvalg, som vil bistå bestyrelsen med et arrangement eller to i løbet af året. Naturligvis for at skabe lidt overskud til klubkassen men også for udadtil at gøre reklame for vores klub og dermed også vores sponsorer. 

Sluttelig vil jeg rose alle de ihærdige folk som har kæmpet både med papir og fysik for at rejse vores flotte tribune.

Beretning godkendt.

Beretning fra foreningens sportslige udvalg samt visioner for fremtiden.

Fodbold

I foråret spillede vores drengespillere under klubsamarbejdet BK02, men til sommer trak både DVIF og ROV sig ud af samarbejdet, da de stort set ikke havde spillere tilbage i dette. Efter sommerferien fortsatte holdene som VIF83 hold.

Der har i året været hold i rækkerne u7-u13, det er desværre ikke lykkedes at tiltrække spillere til u6 hold. Der skal laves en ekstra indsats for at få den mindste årgang igang igen.

På senior siden er der 3 hold plus old boys. I foråret kneb det lidt med at skaffe spillere til serie 6, men i efteråret kom der tilgang og der var ingen problemer. Dette ser ud til at fortsætte, dog kunne oldboys bruge lidt nye kræfter.

Der er kommet nye trænere til holdene og det ser positivt ud.

Beretning godkendt.

Håndbold

Beretning godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt          fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

Regnskab: spørgsmål til bøde og flyttegebyr, jbu har indført bøder for alle forseelser eks. for sent meldt holdkort. Udvalgene vil forsøge at få bedre styr på dette.

Der blev i efteråret besluttet at alle ungdomshold i klubben får et beløb som trænerne må forvalte som de vil. Desuden får alle trænere dragter.

Forslag til at skifte kontingentbetaling igennem holdsport. Der er også gratis hjemmeside. Den nye bestyrelse tager beslutning om dette.

Godkendt.

Budget: godkendt

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget. 

5. Valg af formand for 1 år.

Allan holst sørensen.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Tina roth.

7. Valg af 1 suppleant for 1 år.

Rikke thougaard.

8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

Steen petersen

Charlotte stævnshoved

9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder - vandrepokal.

Tribune-udvalget, på deres vegne modtog Daniel Nielsen pokalen og nævnte nogle af de mange bidragere til at få projektet til at lykkes.

10. Eventuelt.

En tak fra det siddende bestyrelsesmedlem Troels til afgående formand.

 

Fodboldudvalget: nicki formand, rasmus Grønlund, karsten larsen, morten jensen, daniel nielsen.

Håndboldudvalg: mette formand, jannik, daniel, camilla. Mette spørger Per Johannsen

Aktivitetsudvalg: rikke, alice, louise, 

 

Hjemmeside: karsten larsen, michael carlson.

 

Forslag om at finde en aktivitet som klubben kan blive kendt for.

 

Allan takkede for valget.

 

 

 


 

Ny formand

Vif83 har fået ny formand

Allan Holst Sørensen er blevet valgt til ny formand for vif83.

Stort tillykke med posten.

 

Årets Vif´er 2016

Årets vif´er blev tribune-udvalget

Daniel modtog pokalen på vegne af de flittige folk.

Stort tillykke fra klubben

Referat fra generalforsamlingen 29/2-2016

Generalforsamling 29/2 2016
 
§ 11: Dagsorden

 
Til stede: simon holt, jens jensen, ebbe, morten jensen, troels olesen, jørgen thougaard, daniel nielsen, peter thomsen, ejgil hansen, rikke thougaard, søren højen, karsten larsen, nicki thougaard, ove madsen, daniel jensen, dennis bak, mette nørlem, heidi jensen, heidi jensen, allan sørensen
 
1. Valg af dirigent. Peter thomsen.

 
2. Beretning fra foreningens bestyrelse med visioner for fremtiden samt        sponsorsituation.

    Beretning fra foreningens sportslige udvalg samt visioner for fremtiden.

 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt          fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

Regnskab: Godkendt.
 
Budget: godkendt, men med bekymring om at klubben har begrænset levetid, hvis der forsat køres med stort underskud. Derfor oprettes en arbejdsgruppe uvildig fra bestyrelsen, som skal undersøge mulighederne for en sundere økonomi.
Arbejdsgruppe: Allan Sørensen, Troels Olesen og Morten Jensen.
 
Ideer til øget indtægt;
Opkrævning af kontingent forud for turneringsstart.
Forslag om 3-dages idrætslejr
Søge fonde.
 
4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget. 
 
5. Valg af formand. 

Genvalg, Rikke Thougaard
 
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Troels Olesen
 
7. Valg af 1 suppleant for 1 år.

Simon Holt
 
8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

Charlotte Stevnshoved
Steen Petersen
 
9. Udnævnelse af årets idrætsudøver/leder - vandrepokal.

Daniel Jensen
 
 
10. Eventuelt.
 
Fodboldudvalget: morten, daniel, nicki, karsten, rasmus.
Håndboldudvalg: mette, jannik, daniel finder to mere...
Aktivitetsudvalg: ove, ebbe, heidi der skal findes et par stykker mere...
Louise A vil bisidde med markedsføring.
 
Det blev besluttet at husstandsomdele Jutlander Bank flyer, som kan indbringe klubben 300 kr pr nu kunde som booker et møde. Ebbe, Jørgen og Morten sørger for dette.


Venlig hilsen
Rikke Thougaard
Valsgård IF83
Formand

Årets idrætsudøver i Vif83

Åtets idrætsudøver blev den altid så hjælpsomme fodbold- håndboldspiller og træner:

Daniel Jensen

alias Danielle

Kæmpe stort tillykke skal lyde fra klubben

Så er det endnu engang tid til at betale kontingent

Alle håndboldspillere og fodboldspillere skal nu betale kontingent for efterårssæsonen. Betaling skal senest ske den 15.dec. Gå ind via dette link for at betale.

På forhånd tak!

Venlig hilsen 

Valsgård IF 83

 


Klublottogevinster for november

Se hvem der har vundet i klublotto her

 
Forrige Næste

Fælles kalender

Tir 12-12-2017 kl. 18:30 - 20:30Damesenior træning håndbold
Tor 14-12-2017 kl. 20:00 - 21:30Damesenior træning håndbold
Tir 19-12-2017 kl. 18:30 - 20:30Damesenior træning håndbold
Tor 21-12-2017 kl. 20:00 - 21:30Damesenior træning håndbold
Tir 26-12-2017 kl. 18:30 - 20:30Damesenior træning håndbold
Tor 28-12-2017 kl. 20:00 - 21:30Damesenior træning håndbold
Tir 02-01-2018 kl. 18:30 - 20:30Damesenior træning håndbold
Tor 04-01-2018 kl. 20:00 - 21:30Damesenior træning håndbold
Tir 09-01-2018 kl. 18:30 - 20:30Damesenior træning håndbold
Tor 11-01-2018 kl. 20:00 - 21:30Damesenior træning håndbold

NYHEDER

Træningstider fodbold senior

Træningstider håndbold

U10-U12-U14 piger

Årgang 03,04,05,06,07,08

Tirsdag 17-18.30

Torsdag 17.30-18.30

Opstart uge 36 Micro piger/drenge

Årgang 09,10,11,12

Torsdag 16.30-17.30

Senior damer

Tirsdag 18.30-20.30

Torsdag 20-21.30

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Samarbejdspartnere

Besøgstæller

Besøg siden den: 01-09-2015
Total: 072690
Dagligt: 87

1 online